Ondanks in het verleden gevraagde aandacht is er opnieuw veel mis met de door de gemeente nieuw aangeplante bomen. Onder meer langs de Oosterduinen, de Zilkerduinweg en de Victoriberg zijn weer veel nieuw geplante bomen dood gegaan.

 

 

Vragen ingevolge artikel 32 Reglement van Orde

Vraag: 1. Hoe kan het dat er weer bomen dood zijn gegaan?
Antwoord: Bomen zijn levensvormen die groeien, bloeien en net als mensen gebreken kunnen krijgen en dood gaan. Gebleken is dat er in het verleden onvoldoende aandacht is geschonken aan grondverbetering en de nazorg. Als er niet voldoende ondergrondse ruimte is om te wortelen en het grondwater te kunnen bereiken, zullen de meeste bomen na een paar jaar afsterven. Dit geldt helaas ook voor de locaties Zilkerduinweg, Oostduinen/Tespellaan en Victoriberg, Vergilius/Mossenest en Via Nova. Tegenwoordig passen wij eerst grondverbetering toe voordat er bomen worden herplant en is er nazorg en garantie geregeld. Inmiddels is gebleken dat dit tot betere resultaten leidt.

Vraag: 2. Hoe kan het dat er (langs de Zilkerduinweg) veel bomen afgebroken zijn?
Antwoord: Helaas zijn er een maand geleden diverse relatief goede bomen afgebroken door vandalisme.

Vraag: 3. Is er geen leergeld getrokken uit eerdere ervaringen?
Antwoord: Er is zeker leergeld getrokken uit eerdere ervaringen. Zoals onder antwoord 1 is benoemd, passen wij inmiddels eerst grondverbetering toe voordat wij nieuwe bomen gaan aanplanten en is er nazorg en garantie geregeld, wat inmiddels tot betere resultaten leidt.

Vraag: 4. Worden de dode bomen onder garantie vervangen door de aannemer?
Antwoord: Voor de bomen die in het verleden zijn geplant, is geen garantietermijn afgesproken met de aannemer. Als deze bomen vervangen moeten worden is de gemeente hiervoor verantwoordelijk en wordt er een opdracht uitgezet bij de aannemer voor het planten van de nieuwe bomen. Voor alle nieuwe bomen die vorig jaar en dit jaar geplant zijn, evenals de bomen die vanaf heden geplant worden, is twee jaar onderhoud door de aannemer afgesproken evenals een plantgarantie van twee jaar op de nieuwe bomen, mochten deze onverhoopt om redenen toch afsterven.

Vraag: 5. Wat is het plan voor komende zomer, met betrekking tot het water geven, is er een verzorgingsschema?
Antwoord: De bomen die dit jaar geplant zijn, zitten in de nazorg door de huidige aannemer. Conform het beheerplan, is de aannemer voor de komende twee jaar verantwoordelijk voor de nieuwe bomen qua onderhoud. Dit onderhoud bestaat o.a. uit watergeven, zwerfvuil verwijderen en het onkruid in de boomspiegel verwijderen. De aannemer is dus verantwoordelijk dat de bomen voldoende water krijgen. Wij houden hier toezicht op en zullen zo nodig bijsturen. Dit geldt tevens voor de bomen die het afgelopen jaar geplant zijn, die zitten in het tweede zorgjaar. Oudere bomen, met een gezond wortelstelsel, zijn zelfvoorzienend en geven we geen extra water. Het zou immers ook niet te doen zijn om alle bomen binnen de gemeente extra water te geven. Toch kan het gebeuren dat er bomen om diverse redenen uitvallen, door bijvoorbeeld schade aan bomen, ziektes of bij onvoldoende kwaliteit van de ondergrond. Het uitvallen van bomen wordt vaak niet veroorzaakt door een tekort aan water.

Vraag: 6. Worden er wel professionele bedrijven ingehuurd voor de aanplant van nieuwe bomen?
Antwoord: Ja, er worden professionele bedrijven ingehuurd voor het aanplanten van bomen. Wij hebben een raamovereenkomst voor aanplant van bomen van 4 jaar met een gespecialiseerd groen bedrijf.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier, secretaris                 Mw. W.J.A. Verkleij, burgemeester