NZLOKAAL – HELDER, ZICHTBAAR EN BETROKKEN

NZLokaal is DE lokale politieke partij vanuit Noordwijkerhout en De Zilk in de nieuwe gemeente Noordwijk. Volledig onafhankelijk wil NZLokaal met aandacht voor de belangen van alle inwoners en ondernemers in de gemeente, na de verkiezingen constructief samenwerken met andere partijen.
NZLokaal biedt u als kiezer de mogelijkheid om écht iets te veranderen in de plaatselijke politiek, want dat is echt wel nodig! Er wordt in verkiezingstijd veel beloofd, maar wat wordt er daadwerkelijk gedaan?

NZLokaal staat voor haar uitgangspunten!

Uw stem op NZLokaal is DE garantie op een raadslid uit Noordwijkerhout of De Zilk, die garantie heeft u alleen bij NZLokaal

NZLokaal staat voor:
– voortvarend en duurzaam bouwen voor starters, voor senioren en voor doorstromers
– duurzaam groenbeheer, behoud van bomen in de dorpen
– betere bereikbaarheid van ons dorp over de weg, beter Openbaar Vervoer
– behoud van lokale voorzieningen zoals recreatiecentrum De Schelft, de bibliotheek en een gemeenteloket
– behoud van gratis parkeren op openbare wegen en pleinen
– een prettig en gezellig leefklimaat met behoud van het dorpse karakter in de kernen

Op weg naar 2022 – Verkiezingsprogramma

Programma NZLokaal in Heldere Taal

NZLokaal heeft 5 zetels en is daarmee nu de grootste fractie in de gemeenteraad van Noordwijk.

Punten waar NZLokaal trots op is:
• we zijn trouw gebleven aan onze verkiezingsbelofte van zelfstandigheid
• een fractie die helder, zichtbaar en betrokken opereert
• communicatie met de burger heeft een belangrijkere plaats in het gemeentelijk handelen gekregen
• altijd een luisterend oor voor onze inwoners, verenigingen en clubs
• we staan voor het behoud van het rijke verenigingsleven in de kernen
• er is een burgerpanel opgezet en we zijn voor de mogelijkheid van een lokaal referendum
• we zijn een gewaardeerde gesprekspartner binnen de gemeenteraad, waar naar wordt geluisterd en waar rekening mee wordt gehouden
• de gemeente heeft een gelijke status als Hillegom en Lisse binnen de huidige Rekenkamercommissie

Mede door onze inzet:
• staat de bouw van sociale huurwoningen hoog op de agenda
• is de contour rond de hof van de Witte Kerk niet verkleind en wordt deze niet volledig verhard
• heeft de gemeenteraad het College opgedragen om 500 extra bomen in De Zilk en
Noordwijkerhout te planten
• is de jaarlijkse jeugdgemeenteraad tot stand gekomen
• staat De Schelft er nog steeds en wordt gestreefd naar behoud in plaats van vervanging door een kleinere sporthal op het toch al te krappe sportpark De Boekhorst
• is er meer aandacht voor AED’s (automatische Externe Defibrillator) in de openbare ruimte
• wordt actief gewerkt aan ruimere recreatiemogelijkheden rond het Oosterduinse Meer
• is er meer aandacht voor het behoud van sociale budgetten
• krijgt de nieuwe wijk op het terrein van de voormalige Bavo een flinke groene invulling
• zijn er afspraken tot behoud van de Engelse Tuin en de Dierenhoeve
• is de leegstandsverordening voor het centrum aangenomen
• wordt onderzocht of gratis wifi in de dorpscentra mogelijk is
• is er op ons voorstel een jaarlijks budget voor kunst en cultuur
• is er aandacht voor het beschikbaar stellen van openbare toiletten in met name het centrum

Op woensdag 21 november 2018 doet NZLokaal als zelfstandige lokale partij mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in de fusiegemeente Noordwijk.

NZLokaal is een lokale politieke partij die zich inzet voor het algemeen belang, voor Zilkers, Noordwijkerhouters en de Noordwijkers. NZLokaal voert daarin een eigen beleid zonder binding met landelijke partijen.

Ook voor de komende periode 2019 – 2022 blijft NZLokaal zich inzetten voor de lokale belangen, zoals behoud van het dorpse karakter, ondersteuning van de verenigingen en extra aandacht voor betaalbare woningen.

Standpunten NZLokaal:

Bestuur en ondersteuning
• betrokkenheid inwoners stimuleren en faciliteren
• lokaal doen wat lokaal kan en samenwerking met buurgemeenten waar dat voordeel oplevert
• de gemeente wordt een betrouwbare partner
• de gemeente zoekt burgers en ondernemers actief op
• de gemeente is zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met loketten in alle kernen
• de gemeente stimuleert burgerinitiatieven en de oprichting van wijkverenigingen
• de gemeente stelt een burgerpanel in voor alle kernen
• de gemeente heeft een referendumverordening
• de gemeente heeft per dorpskern een coördinerend wethouder
• de gemeente stelt een minimaal aantal capabele wethouders aan

Veiligheid
• we willen een veilige gemeente zijn, waar het prima toeven is.
Dat willen we bereiken door:
• het huidige aantal wijkagenten minimaal aanhouden
• BOA’s meer zichtbaar op straat als plaatselijk gastheer
• inzetten op strakker handhaven
• behoud van de twee brandweerkazernes
• camerabewaking in de openbare ruimte, daar waar nodig
• buurtpreventie stimuleren

Verkeer en vervoer
• geen betaald parkeren in de openbare ruimte van Noordwijkerhout en De Zilk
• geen verkeerslichten in Noordwijkerhout en De Zilk
• autoluwe winkelcentra met beperkte vrijstelling voor laden en lossen, venstertijden strikt aanhouden
• heldere verkeerssituaties creëren in alle kernen
• verbeteren verbindingen naar Leiden, Sassenheim, Voorhout en ontsluiting in noordelijke richting
• busverbindingen met meer capaciteit in de spitsuren en goede aansluitingen op de treinstations
• geen toename van doorgaand verkeer door De Zilk
• vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de kernen omleiden
• stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van de veiligheid voor fietsers
• verbeteren van de verkeerssituatie bij o.a. Piet Gijs, Victoriberg en Gieterij
• obstakel vrije wandelroutes richting centra in de kernen

Economie
• geen lastenverzwaring voor burgers en ondernemers
• een ondernemersfonds alleen wanneer dit breed ondersteund wordt door alle ondernemers
• gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor (startende) ondernemers
• niet verzanden in regel- en wetgeving die het ondernemerschap voor starters belemmert
• werkgelegenheid stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Onderwijs
• behoud van basisonderwijs in alle kernen
• behoud van de twee scholen voor voortgezet onderwijs Northgo en Leeuwenhorst
• ondersteunen van initiatieven tot vestiging van middelbaar beroepsonderwijs
• ondersteunen van taalonderwijs voor nieuwe dorpsgenoten vanaf 4 jaar
• speciaal onderwijs en dan met name het vervoer naar- en van onderwijsinstelling
• stimuleren van onderwijsprojecten, zoals bijvoorbeeld cursus school- en mui-zwemmen

Sport, cultuur en recreatie
• vechten voor het behoud van De Schelft, inclusief zwembad!
• werken aan een grotere tevredenheid over het beheer van de Schelft
• bibliotheekvoorzieningen in de kernen moeten blijven
• Pesthuis als monumentaal pand behouden in combinatie met een ontmoetingscentrum voor ouderen, cliënten Hafakker en activiteiten Keiebijters
• Dierenhoeve en Zorgboerderij kunnen worden samengevoegd
• Engelse tuin eenzelfde uitstraling als vroeger
• het Oosterduinse meer verder ontwikkelen voor kleinschalige recreatie met respect voor natuur en landschap
• stimuleren van watertoerisme
• behoud van het kleinschalige en stille karakter van strand Duindamseslag
• voorzieningen voor de Noordwijkerhoutse Strandlopers
• de Bollenstreek aantrekkelijk houden voor toerisme en verblijfsrecreatie
• toeristische evenementen om ook andere en jongere doelgroepen naar de Bollenstreek te trekken
• goede spreiding van sportvoorzieningen over de kernen
• ondersteunen van de Sportraad
• stimuleren van sportieve recreatie en sporten in het algemeen
• instellen van een raad voor kunst en cultuur
• actieve ondersteuning van het verenigingsleven in de kernen
• behoud en stimuleren/activeren van culturele activiteiten en evenementen (zoals Carnaval & Kermis)

Sociaal domein
• het voeren van een actief ouderen- en jongerenbeleid
• waar mensen er op eigen kracht niet uitkomen biedt de gemeente noodzakelijke zorg en ondersteuning, inclusief jeugdzorg
• schuldhulpverlening blijft belangrijk als goed middel tot armoedebestrijding
• sociaal geld van het rijk moet gereserveerd blijven binnen het sociale domein

Volksgezondheid en milieu
• het maken van duurzame keuzes
• goed toegankelijke milieustraat

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
• beter onderhoud openbare ruimte
• 30% sociale woningen, evenredig verdeeld over de hele gemeente
• betaalbaar bouwen, ook voor de mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting
• zorg en aandacht bij de inrichting van het Bavo terrein
• duurzame opzet van nieuwbouw
• bevorderen van doorstroming door nieuwbouw in alle categorieën
• appartementen voor senioren in- en rondom de dorpscentra
• betaalbare woningen voor starters/jongeren en behoud van startersleningen
• ruimte bieden aan speciale woonvormen zoals Tiny Houses
• toestaan van tijdelijke bewoning van vakantiehuizen voor ‘spoedzoekers’
• behoud en gebruiken van de monumentale gemeentehuizen
• behoud van cultureel erfgoed zoals monumentale panden die karakteristiek zijn voor ons dorp
• bouwen voor de inwoners van Noordwijkerhout en de Zilk en andere kernen met toepassing van lokaal maatwerk
• versnelde bouw van betaalbare woningen op ‘Het Zilt’ in De Zilk
• uitplaatsen van hinderlijke bedrijven uit de woonkernen
• spreiding en goede registratie van arbeidsmigranten
• concentratie van winkels en marktkramen in het centrum
• aanpak leegstand, gebruik leegstandsverordening
• gratis Wifi in de dorpscentra
• behoud van de open ruimte en het buitengebied, tegengaan van verrommeling

Op niet beschreven onderwerpen neemt NZLokaal na gedegen overleg een standpunt in, niet alles is immers tevoren vast te leggen.

NZLokaal voor een gezonde dosis De Zilk en Noordwijkerhout in de nieuwe Noordwijkse gemeenteraad!