Hoe staat de fractie van NZLokaal in de Pesthuisdiscussie?

Door inwoners van Noordwijkerhout wordt ons nog wel eens de vraag gesteld “Hoe staat de fractie van NZLokaal in de Pesthuisdiscussie?” Een zeer terechte vraag, maar ook niet echt kort te beantwoorden, want er speelt zoveel rond het Pesthuis en op het Bavoterrein. NZLokaal heeft het allemaal even op een rijtje gezet.

Pesthuis

Voor 1 januari 2019

Binnen de gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft NZLokaal als oppositiepartij vaak aan de bel getrokken over het Pesthuis. De staat van onderhoud was erbarmelijk. Het is nog steeds hard nodig dat er iets met het pand gaat gebeuren.

In die periode lagen er plannen van zowel Carnavalsvereniging de Keiebijters als van Zorgboerderij de Dierenhoeve om het Pesthuis te renoveren en daar vervolgens ook intrek in te nemen.

NZLokaal vond die plannen interessant, omdat beide verenigingen banden hebben met het terrein en er vanwege de bouwplannen een plek voor hen gevonden moest worden.

Uiteindelijk kon in november 2018 in de oude gemeenteraad door middel van een motie nog een compromis worden gesloten met de andere fracties:

– Voor de Keiebijters moet alternatieve huisvesting worden gevonden, waarbij zo mogelijk de gemeente zou helpen

– De plannen van de Dierenhoeve, in samenwerking met een tweetal marktpartijen, zal apart worden beoordeeld

– Het Pesthuis moet binnen niet al te lange termijn worden gerenoveerd, zo nodig door of vanuit de gemeente en al dan niet door tussenkomst van een stichting

De gemeente Noordwijk

De ontwikkelingen hebben niet stilgelegen sinds de fusie. Onze wethouder Sjaak van den Berg heeft op 2 juli tijdens een Ronde Tafelgesprek de stand van zaken toegelicht.

Met de Carnavalsvereniging is een ander pad ingeslagen. Hij is met hen in gesprek over alternatieve huisvesting. Zorgboerderij de Dierenhoeve is inmiddels ver gevorderd met plannen voor herhuisvesting in het Pesthuis en de Engelse Tuin. Zij willen dit combineren met kinderopvang en dagbesteding door andere partijen. Deze plannen moeten nog verder besproken worden met de gemeente.

Standpunt NZLokaal

De fractie van NZLokaal heeft in het Ronde Tafelgesprek positief, maar ook kritisch gereageerd. Kritisch voor wat betreft de financiële haalbaarheid en garanties. De fractie vindt bovendien dat de plannen vanuit de gemeente goed begeleid moeten worden. Als de plannen voor een nieuwe Dierenhoeve doorgaan, behelst dit een forse financiële investering. De fractie wil te allen tijde voorkomen, dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten van verlieslatende activiteiten.

Vervolg

De plannen komen in het najaar nog voor verdere besluitvorming in de gemeenteraad. Uiteraard mag u erop vertrouwen, dat de fractie van NZLokaal het verdere proces positief, maar ook kritisch zal blijven volgen voor wat betreft de financiële haalbaarheid.