SCHRIFTELIJKE VRAGEN IN GEVOLGE ARTIKEL 39RvO

Aan: Het college van B&W

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid

Datum: 20 april 2019

Aanleiding

Binnen relatief korte tijd is er sprake geweest van onrust, overlast en criminaliteit binnen de kern van Noordwijkerhout:

Ø Op donderdag 18 april was er (wederom) sprake van (poging tot) brandstichting aan de achterzijde van het monumentale Bavogebouw, waarvoor politie en brandweer is uitgerukt

Ø In de nacht van 19 op 20 april werden (wederom) in het centrum van Noordwijkerhout bloembakken vernield en omver getrokken, waarna de inhoud over de straat werd verspreid

Ø Recent was er (wederom) sprake van aanwezigheid van luidruchtige jeugd tot ver in de nachtelijke uren op het schoolplein van de Prinsenhofschool

Vragen

1. Is het college op de hoogte van deze meldingen van overlast en criminaliteit, de hierop geuite heftige reacties op internet (facebook) en het gevaar, dat Noordwijkerhouters mogelijk het recht in eigen hand gaan nemen?

2. Zo nee, is het college bereid, mede naar aanleiding van deze incidenten, op structurele wijze overleg te voeren binnen het driehoeksoverleg of bilateraal met de politie?

3. Op welke wijze denkt het college uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving in het kader van de openbare orde en veiligheid?

4. In hoeverre zijn de in het coalitieakkoord genoemde normen van 1 wijkagent per 5.000 inwoners en 1 BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) per 5.000 inwoners voldoende voor een effectieve handhaving van de rechtsorde?

5. Welke aanvullende maatregelen zijn nog denkbaar voor het geval er (nog steeds) sprake zou zijn van capaciteitsgebrek bij politie en of eigen toezichthouders?

Jaap de Moor NZLokaal | Fractievoorzitter