Persbericht 

Aan: het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp: Herinrichting wijk Zeeburg Noordwijkerhout 

Datum: 18 november 2021

Geacht college,

Aanleiding

We zijn door bewoners van de wijk benaderd met  vragen over de veranderingen die op stapel staan voor de wijk Zeeburg. De wijk moet klimaat adaptief ingericht worden en bewoners zijn bezorgd, dat klimaat adaptief leidend is voor de aanpak van de herinrichting van de wijk, waardoor aspecten als parkeren en verkeersveiligheid ondergeschikt gemaakt dreigen te worden, terwijl dit juist ook dé aspecten zijn voor een goede leef- en woonomgeving. Men is ook bezorgd, dat bij de herinrichting meer wordt aangepakt, dan strikt noodzakelijk is op basis van de huidige gesignaleerde knel- of probleempunten. Bewoners zijn ook van mening, dat veel van de huidige problematiek, mede het gevolg is van het door de jaren heen onvoldoende structureel onderhoud door de gemeente op de groenvoorziening, bomen, wegen en waterhuishouding. Ook leven er vragen over de afstemming van het ontwerp in relatie tot gemeentelijk beleid en of er daadwerkelijke inbreng/toetsing van het ontwerp door hulpdiensten plaatsvindt.

Vragen

1. In het concept ontwerpherinrichtingsplan verdwijnen 78 parkeerplaatsen, waarvan 67 in de derde fase, waar in de huidige situatie voor fase 3 nog 306 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Welke parkeernorm is er voor dit ontwerp gebruikt en hoe verhoudt deze parkeernorm zich met de door de Raad in november 2020 vastgestelde nota Parkeernormen? En waarom moeten er zoveel parkeerplaatsen verdwijnen als er al een grote parkeerdruk is? Het laten vervallen van parkeerplaatsen leidt tot een (grotere) parkeerdruk. Nu al parkeren in de wijk Zeeburg een groot aantal bewoners –vrijwillig- op eigen terrein, waardoor bij vermindering van het aantal openbare parkeerplaatsen, dit verder zal toenemen. Veelal wordt daarbij het eigen terrein geplaveid. Een issue is de regenwaterafvoer, waarbij een aanpak is om tuinen en dergelijke. het liefst te vergroenen. In hoeverre heeft u hiermede gerekend en zijn die berekeningen beschikbaar?

2. Klimaat adaptief is leidend voor het ontwerp. Onder meer vergroening en afvoer regenwater zijn daar elementen in. Een klacht uit de wijk is dat er in het verleden onvoldoende onderhoud is gepleegd in de wijk en daardoor problemen zijn met onder andere. afvoer regenwater. Is er in kaart gebracht wat de inbreng zou zijn van het huidige groen, mits goed onderhouden? Is er in het bijzonder aandacht besteedt aan de oorspronkelijke inrichting van de wijk Zeeburg, waarbij bij deze inrichting is gekozen voor een centrale groene long van 1,5 hectare? Is er gekeken naar de huidige capaciteit van de regenafvoer, mits deze goed onderhouden zou zijn inclusief de omliggende ruimte van bijvoorbeeld de kolkputten, opdat deze zouden zorgen voor een adequate afvoer naar en door de kolkputten?

3. Gelet op de klacht met betrekking tot structureel onderhoud, wordt in het nieuwe ontwerp ook het onderhoud verankerd en zo ja blijkt dat ook in de begrote meerjarige kosten?

4. Met betrekking tot rijstroken en dergelijke zou een digitale toets plaatsvinden op het plan. Gelet op de reacties vanuit de bewoners over hun zorgen over veiligheid en om het draagvlak te verbreden op dit gevoelige onderwerp. Is het mogelijk, dat de eigen hulpdiensten ook een fysieke/praktijkopname review geven op het ontwerp? Uiteraard kan zou dit ook voor de laatste ontwerp vaststelling mogen zijn.

5. Op een aantal plaatsen worden bestaande loop/stoepgangen weggehaald en wordt de straat totaal heringericht met verplaatsingen van bestaand groen en verlichting. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld de Groenewege verdwijnt aan de zuidzijde de complete stoep en moeten bewoners straks altijd direct de rijbaan oversteken om elders in de wijk te komen, naar het centrum te gaan en gaan voertuigen direct in en uit carporten/eigen opritten de rijbaan op, terwijl ze nu een nog een veiligheidsbuffer hebben van de bestaande stoep. Kwetsbare verkeersdeelnemers, ouderen en jongeren moeten nu –ook voor het park- ten alle tijden de rijbaan van de Groenewege oversteken. Ook uitritten van de straten Koepelberg en De Duinsloot komen direct uit op de rijbaan van de Groenwege. Dit leidt tot veel meer persoons-oversteekbewegingen over de rijbaan Groenewege, met alle risico van dien. Ondanks dat de Duinsloot en Koepelberg zelf woonerf zijn, moeten aan de nieuwe aansluiting op de Groenewege (de ontsluitingsweg van de wijk, 30km zone) personen, fietsers, brommers en voertuigen met elkaar het aansluitingspunt delen, terwijl er nu op een stoep kan worden uitgeweken en er ruimte voor personen is. Ook dit leidt ons inziens tot risicovollere situaties dan in de huidige situatie. Kunt u aangeven, waarom deze situatie in het ontwerp zo voorzien is en heeft er een review door een tweede partij plaatsgevonden op dit onderdeel? En kunt u aangeven, waarom u de nieuwe situatie veiliger of niet onveiliger vindt dan de huidige situatie?

6. Bewoners geven aan, dat er veel huidige speeltoestellen niet meer terugkomen in het ontwerp. Naar verluidt zou dit komen, omdat deze niet meer gebruikt worden en dit in een avond/nachtelijke meting is geconstateerd. Graag vernemen wij de motivatie, waarom speeltoestellen voor de jeugd niet meer terugkomen.

7. Naast de digitale en nieuwscommunicatie zijn er ook flyers verspreid om de bewoners in kennis te stellen van het ontwerp en de mogelijkheid van reactie hierop. De reactie termijn op het concept ontwerp is vastgesteld van 4 november tot 20 november 2021. Bewoners klagen er over, dat zij de flyer ná 4 november hebben gehad of in het geheel niet. Heeft er een controle op de verspreiding plaatsgevonden en hoe borgt u voor de volgende raadpleging dat dit proces goed verloopt?

8. Wij constateren, dat er veel bezorgdheid en onrust is in de wijk over de plannen. Daarbij wordt ook veel aangegeven, dat de reactietermijn veelal kort is en de digitale omgeving ook niet voor iedereen toegankelijk of begrijpelijk is. Het lezen van bijvoorbeeld een technische tekening is niet iedereen gegeven. Uiteindelijk zijn het de bewoners, die moeten wonen en leven in deze wijk en is het belangrijk, dat er een breed draagvlak onder de bewoners voor deze herinrichting is. Temeer daar de herinrichting de komende jaren voor overlast in de wijk gaat zorgen. Ziet u mogelijkheden om in het proces meer ruimte te creëren voor de betrokkenheid van de bewoners?

9. Gelet op de door ons geconstateerde bezorgdheid in de wijk, kan de Raad (of Raadscommissie Ruimte) periodiek geïnformeerd worden –eventueel schriftelijk- over de stand van zaken rond de herinrichting? Een goede informatie aan de Raadscommissie zal zeker bijdragen aan het verdere besluitvormingsproces en in het bijzonder bij het vrijgeven van de benodigde budget 

Met vriendelijke groet,

Richard Brouwer
NZLokaal

Nadere informatie:
Richard Brouwer 
06 36136686

Einde persbericht