Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Tijd voor een nieuwe bestuurscultuur?

Onlangs is een rapport verschenen over de lokale of regionale bestuursculturen. Deze verkennende studie is uitgevoerd in het kader van het programma ‘Democratie in actie’ in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers.

Doel van het onderzoek was om door verschillen in bestuursculturen te identificeren meer helderheid te krijgen over de noodzakelijke en gewenste vorm van ondersteuning om de lokale democratie beter te laten functioneren. De bestuurscultuur wordt door de onderzoekers omschreven als ‘het geheel van normen, waarden, routines en rolopvattingen, dat van invloed is op het samenspel tussen raad, college, ambtelijk apparaat en samenleving’. 

Op basis van gevoerde gesprekken met gemeentesecretarissen, burgemeesters, griffiers en (oud-) wethouders zijn gemeenten ingedeeld naar vier typen bestuurscultuur. Dit zijn de gemeenschapscultuur, vechtcultuur, debatcultuur en regentencultuur. Noordwijk staat als middelgrote gemeente als vechtcultuur te boek. Daar schrik ik absoluut niet van. Kenmerkend? Het niet goed zakelijk omgaan met meningsverschillen en belangentegenstellingen. Conflicten die soms persoonlijk worden, waardoor escalatie ontstaat. Het op de man spelen, vliegen afvangen, betweterigheid, oeverloze discussies et cetera. 

Wanneer ik kijk naar de afgelopen drie jaar in de raad, herken ik de uitkomst. Hier ben ik absoluut niet trots op. Persoonlijk denk ik, dat dit de besluitvorming niet ten goede komt. In de wandelgangen vang je weleens wat op en denk dan, is dit je motivatie om tegen een goed raadsvoorstel te stemmen? Soms volgen er ook nog moddergooi berichten in de media. Hierbij vraag ik me oprecht af wat je ermee wilt bereiken om op die manier je eigen gelijk te halen! Daarom is het tijd voor een nieuwe bestuursstijl. Ik zit niet voor mijzelf in de gemeenteraad, maar voor de belangen van onze gemeenschap. Tijdens onze debatten en besprekingen gaan we uit van het goede van de mens. Wij vragen niet om een leugen of halve waarheid. Alleen met de juiste informatie kun je de juiste besluiten nemen voor de gemeenschap.

Het is wat mij betreft tijd voor een gemeenschapscultuur! Evenwichtig, mens- en consensusgericht. Tenslotte – en nogmaals onderstreept – dienen wij de ingezetenen van onze mooie gemeente Noordwijk!