SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGEVOLGE ARTIKEL 39 RvO


Aan : Het college van B&W
Onderwerp : Illegale huisvesting, huur en verhuur arbeidsmigranten in Noordwijk
Datum : 14-10-2020

Aanleiding

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan onze lokale economie. Er werken en wonen er veel in onze gemeente. De huisvesting van deze werkers is een knelpunt waar wij vaak aandacht voor vragen in de raadsvergaderingen. We doen het nu ook op deze manier, want in de gemeente Noordwijk vindt nog steeds op grote schaal illegale huisvesting van arbeidsmigranten plaats in woonwijken, woningen, (voormalige) (bedrijf)panden en overige ruimten etc.. Alleen al in Noordwijkerhout vindt illegale huisvesting, verhuur en huur van arbeidsmigranten plaats in circa 50 verschillende situaties (bron: ODWH, peildatum oktober 2020).

Deze illegale verhuur van huisvesting in Noordwijkerhout vindt plaats door en met medeweten van perceeleigenaren/verhuurders en werkgevers (huurders) van arbeidsmigranten. De huisvesting en verhuur van en aan arbeidsmigranten is illegaal omdat er niet wordt voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving en beleidsregel ruimtelijke voorwaarden huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten. Daarnaast worden arbeidsmigranten in sommige gevallen geconfronteerd met schijnconstructies (werkgever, huisvesting, vervoer en beloning).

Deze illegale praktijken hebben drie belangrijke negatieve gevolgen.

Ten eerste is de illegale huisvesting van arbeidsmigranten ernstig omdat
arbeidsmigranten worden gehuisvest in veelal (brand)onveilige
woonomstandigheden die niet voldoen aan de vastgestelde woonnormen.

Ten tweede worden arbeidsmigranten gehuisvest in woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning, bijvoorbeeld eengezinswoningen, waardoor er illegaal woningen worden onttrokken aan de toch al schaarse woningvoorraad in onze gemeente. Het opkopen van woningen voor de verhuur aan arbeidsmigranten zorgt daarnaast voor een prijsopdrijving van met name woningen in het betaalbare segment.

Ten derde gaat het bijna altijd om over-bewoning: teveel arbeidsmigranten in één woning/woonruimte. Dit zorgt voor overlast, onbegrip en soms zelfs gevoelens van onveiligheid bij de omwonenden.

Om de illegale situaties te beëindigen is NZLokaal voorstander van oplossingen zoals de huisvesting van de arbeidsmigranten op de bedrijven waar ze werken, in voor bewoning geschikt gemaakte leegstaande schuren en kantoorpanden, zoals in Lisse, en in flexibele woonconcepten, zoals bijvoorbeeld de Trampoline in Noordwijkerhout.

Over de situatie van illegale verhuur, huur en huisvesting van arbeidsmigranten in gemeente Noordwijk en mogelijke schijnconstructies hebben wij de volgende vragen aan het college:

Vragen

 1. Bent u als college ervan op de hoogte dat illegale verhuur en huisvesting van arbeidsmigranten in Noordwijk plaatsvindt, hoeveel woningen, (bedrijfs)gebouwen en overige (woon)voorzieningen dat betreft en om hoeveel arbeidsmigranten het gaat? Graag te specificeren over alle kernen op dit moment.
 2. Bent u als college ervan op de hoogte dat verhuur en huisvesting van
  arbeidsmigranten in Noordwijk zonder vergunning en voorwaarden kan plaatsvinden welke niet voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving, inclusief het niet voldoen aan de vigerende beleidsregel van het college van wethouders en burgemeester van Noordwijk, waarom dit kan en dit vooral in Noordwijkerhout plaatsvindt?
 3. Kunt u als college uitleg geven op welke wijze illegale verhuur en huur kan plaatsvinden in Noordwijk door verhuurders en werkgevers?
 4. Kunt u als college bevestigen dat illegale verhuur en huisvesting van
  arbeidsmigranten door verhuurders en werkgevers van arbeidsmigranten volgens de vigerende wetgeving een overtreding is, en kan het college dit aantonen met actuele feiten en cijfers van alle illegale locaties daar waar arbeidsmigranten in verblijven in Noordwijk?
 5. Kunt u als college aangeven om hoeveel bestuurlijke boetes (Algemene wet bestuursrecht) en/of last onder dwangsommen op basis van handhavingsverzoeken op dit moment gaande is?
 6. Kunt u als college bevestigen en onderbouwen waarom verhuurders en huurders van illegale (woon)ruimten aanspraak kunnen maken op een bezwarenprocedure op basis van een handhavingsverzoek met een looptijd van minimaal 6 weken, ondanks dat een vergunning ontbreekt en de illegale huisvesting van arbeidsmigranten niet
  voldoet volgens de vigerende wet- en regelgeving en beleidsregel?
 7. Kunt u als college bevestigen dat illegale verhuur en huisvesting van
  arbeidsmigranten leidt tot woon- en leefomgevingsproblemen in de kenen van Noordwijk, met name in Noordwijkerhout, bij en door inwoners van de kernen en kunt u dat met feiten en cijfers kenbaar maken (aantal meldingen van o.a. overlast en overig gerelateerd aan illegale verhuur en huisvesting arbeidsmigranten van het jaar 2019 en 2020)?
 8. Kunt u als college bevestigen dat illegale verhuur en huisvesting van
  arbeidsmigranten leidt tot problemen op de woningmarkt en tot woningdoorstroom problemen in de kernen, met name Noordwijkerhout? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u als college bereid tot versnelde/directe ontruiming van alle illegale verhuur- en huisvestingslocaties van arbeidsmigranten door toedoen van verhuurders en werkgevers van arbeidsmigranten, anders dan de verhuurder de gelegenheid te bieden voor een bezwarenprocedure op basis van een handhavingsverzoek?
 10. Kunt u als college aangeven wie bestuurlijk eindverantwoordelijk is voor het welzijn en de veiligheid van arbeidsmigranten in illegale woonruimten in Noordwijk?
 11. Kunt u als college antwoord geven op de vraag of er in Noordwijk sprake is van uitbuiting en of schijnconstructies bij arbeidsmigranten en zo ja, kunt u dat specificeren in aantallen en om welke betrokkenen (verhuurders en huurders) dit gaat? Zo nee, waarom niet?
 12. Bent u als college bereid om snel tot passende (tijdelijke) woonoplossingen (geen schijnconstructies en uitbuiting) te komen voor het veilig en verantwoord huisvesten van arbeidsmigranten, waarbij de huisvesting evenredig wordt verdeeld in de gehele gemeente Noordwijk, dus ook in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en niet vooral in Noordwijkerhout, waarbij de inwoners vooraf bij plannen in mee participeren?

  Namens de fractie NZLokaal,
  Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid